Партия № 4

     Antarin - Chess.com

1. g4 d5 2. c4 dc4 3. Qa4 c6 4. Qc4 e5 5. Qb3 Na6 6. Nf3 Bd6 7. d3 Nc5 8. Qc2 Nf6

9. h3 Be6 10. e4 O-O 11. Bg5 h6 12. Be3 Qa5 13. Bd2 Qc7 14. Be2 b5 15. Nh4 b4

16. Nf5 b3 17. ab3 Nb3 18. Ra6 Rfc8 19. h4 Nd7 20. g5 Bf5 21. Qb3 Nc5 22. Qd1 Na6

23. ef5 h5 24. Bh5 Rab8 25. f6 g6 26. Nc3 Rb2 27. Bg6 fg6 28. h5 Qh7 29. Qg4 Rd8

30. Rh3 Qd7 31. Qc4 Qf7 32. Qa6 gh5 33. Qc6 e4 34. Ne4 Rb6 35. Qc2 R8b8 36. Rf3 h4

37. Rh3 Qd5 38. Rh4 Be5 39. g6 Rf6 40. Nf6 Bf6 41. Re4 Rd8 42. Bh6 Be5 43. f3 Rb8 

44. f4 Bd6 45. f5 a6 46. Ke2 Be5 47. Qc4 Qc4 48. dc4 Bb2 49. Re6 Bg7 50. Bg7 Kg7

51. Re7 Kf6 52. Rf7 Ke5 53. g7   1-0