Партия № 386

Hiarcs Chess - Antarin

1. Nf3 b6 2. d4 Bb7 3. Bf4 e6 4. a3 f6 5. Nc3 a6 6. e4 Be7 7. Bd3 d6 8. O-O h5
9. Be3 g5 10. Bc4 Bc8 11. Rc1 Nh6 12. Qd3 b5 13. Ba2 Nf7 14. Ne2 h4 15. h3 d5
16. ed5 ed5 17. Qg6 c6 18. Bd2 Nd7 19. Qd3 Nf8 20. Qc3 Qd6 21. Nh2 f5 22. Qb3 Qg6
23. Rce1 Ne6 24. Qd3 Bd7 25. Bb3 O-O 26. f4 Qg7 27. Nf3 g4 28. Ne5 Ne5 29. fe5 Ng5
30. Nf4 gh3 31. Nh3 Ne4 32. Bb4 Rae8 33. Nf4 Kh7 34. c3 Ng3 35. Be7 Re7 36. Rf3 Ne4
37. Bc2 Rg8 38. Qe3 Qh6 39. b3 Reg7 40. c4 Rg3 41. cd5 cd5 42. Kh1 Rf3 43. gf3 Rg3
44. Kh2 Qg5 45. Kh1 Nf2 46. Qf2 Qf4 47. Bd1 b4 48. a4 a5 49. Qh2 Qd4  50. Rg1 Rg1
51. Qg1 Qg1 52. Kg1 f4 53. Bc2 Kg7 54. Kf2 Kf7 55. Kg2 h3 56. Kh2 Ke6 57. Kh3 Ke5 
58. Kh4 Kd4 59. Kg5 Ke3 60. Kf6 d4   0-1